facebookbipp

 

 

 

 

 

 

 

A A A

 

1. Kontynuacja wdrażania DOBREJ PRAKTYKI mającej na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.

Realizacja: Katarzyna Sztęborowska.

 

    „Rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów jest szczególnie istotne w pierwszych latach nauki szkolnej. W tym czasie dzieci ujawniają i rozwijają cechy umysłu świadczące o ich uzdolnieniach. Z wieloletniej praktyki nauczycielskiej, na podstawie obserwacji i diagnozy uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, wiem, iż w każdej klasie jest spora grupa dzieci przejawiających zainteresowania i uzdolnienia matematyczne. Aby nie zaprzepaścić szansy rozwoju uczniów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, od wielu już lat organizuję dla nich zajęcia koła matematycznego oraz szkolne i gminne konkursy matematyczne dla kl. I – III. Przystępujemy także do powiatowej olimpiady matematycznej oraz międzynarodowego konkursu KANGUR MATEMATYCZNY.

    W zajęciach koła matematycznego (rozwijających zainteresowania i uzdolnienia matematyczne uczniów) uczestniczą uczniowie klas I – III PSP w Zawadzkiem.

   DP ma wpływ na rozwój dzieci, przyczynia się do kształtowania takich cech charakteru jak: samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, wytrwałość w pokonywaniu trudności. Uczniowie uczestnicząc w zajęciach grupowych, uczą się współpracy i współdziałania w zespole, systematycznej pracy, integrują się ze sobą. Mają możliwość aktywnie i z pożytkiem dla siebie spędzić czas pozalekcyjny. Uczestnicząc w konkursach, uczą się zasad zdrowej rywalizacji, mają możliwość sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności, odczuć przyjemność z sukcesu swojego, czy kolegi."

Katarzyna Sztęborowska

(„Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład Dobrej Praktyki″)

DP opisana została na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu:

http://strona.kuratorium.opole.pl/dobre_praktyki/psp_zawadzkie/dp_2_psp_zawadzkie.pdf

 


 2. Kontynuacja programu Dyktando Gminne pod hasłem „Mistrz Ortografii Gminy Zawadzkie”.

Organizacją zajmują się od wielu lat pani Jadwiga Salachna i pan Bogusław Salachna.

 


3. Kontynuacja programu „Klasa o profilu teatralnym w edukacji wczesnoszkolnej – Jestem widzem i aktorem”

Kontynuacja DOBREJ PRAKTYKI „Jestem widzem i aktorem - dziecięca zabawa w teatr.”

 Autorką i realizatorką DP i programu jest pani Grażyna Machelska. Program realizowany jest od kilku lat. Tym razem zaplanowany jest na lata szkolne 2019 - 2022, w klasie pani Grażyny - obecnie 1b.

 

„Głównymi celami DOBREJ PRAKTYKI są: pobudzanie i rozwijanie zainteresowań teatrem, rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz twórczej aktywności, umożliwienie prezentacji własnych dokonań, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, przygotowanie doświadomego odbioru sztuki teatralnej. W ramach kontynuacji DOBREJ PRAKTYKI realizowany jest program rozwijający zainteresowania teatralne uczniów.”

Grażyna Machelska

Opis na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu:

http://www.kuratorium.opole.pl/dobre_praktyki/psp_zawadzkie/dp_psp_zawadzkie.pdf

 


4. Kontynuacja wdrażania DOBREJ PRAKTYKI „Starsi i młodsi razem w zabawie i nauce”

Autorkami są nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły – Grażyna Machelska i Grażyna Winkler oraz nauczycielka ZSZ w Zawadzkiem – Agnieszka Miksa. Współpraca między szkołami trwa już ponad 10 lat.

Program został zaplanowany na kolejne lata szkolne 2019-2022 do realizacji w klasach obecnie 1b i 3a.

 

    „Wielkim problemem dla dzieci jest poprawne trzymanie narzędzia piszącego czy korzystanie z nożyczek. Mało rozwinięta sprawność manualna odzwierciedla się w niskim poziomie grafomotoryki dzieci. Uczniowie mają problem z poprawnym odtwarzaniem kształtów, znaków literopodobnych oraz samych liter. [...] Z wielką radością za to dzieci przyjmowały i wykonywały dodatkowe zadania plastyczno - techniczne, które nauczycielka wplatała w zajęcia w celu doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. [...] Jedną z mam dziecka uczącego się [wtedy] w klasie pani Machelskiej była Pani Agnieszka Miksa, która z zamiłowania wykonuje przepiękne, misterne prace plastyczno-techniczne. Będąc nauczycielem w ZSZ w Zawadzkiem, pełniła w swojej szkole jednocześnie funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Nauczycielki: Grażyna Machelska, Grażyna Winkler oraz Agnieszka Miksa, postanowiły nawiązać współpracę pomiędzy szkołami, która miałaby na celu pomóc w rozwiązaniu opisanego problemu.

    Systematycznie kilka razy w roku grupa uczniów z ZSZ w Zawadzkiem pod opieką Agnieszki Miksy odbywa w PSP w Zawadzkiem zajęcia plastyczno-techniczne z uczniami klas I-III. Najczęściej odbywają się one w okresach świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc), z okazji Dnia Chłopca, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Walentynek. [...] Głównym instruktorem w trakcie prac jest Pani Agnieszka Miksa.

    Uczniowie z „podstawówki” z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkania z Panią Agnieszką i starszymi kolegami. Dzięki wspólnym zajęciom rozwinęło się u nich poczucie odpowiedzialności i umiejętnego planowania pracy (wcześniejsze gromadzenie potrzebnych do zajęć materiałów i narzędzi), sprawna praca w grupie, umiejętność cierpliwego oczekiwania (np. na pomoc), a jednocześnie samodzielne podejmowanie prób. Dzieci nauczyły się pomagać sobie wzajemnie i współpracować z konkretną osobą. Uczniowie stali się sprawniejsi manualnie.″

 Grażyna Machelska i Grażyna Winkler

(„Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład Dobrej Praktyki″)

 DP opisana została na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu:

http://strona.kuratorium.opole.pl/dobre_praktyki/psp_zawadzkie/dp_3_psp_zawadzkie.pdf

 


5. Program działan edukacyjnych i wychowawczych przeznaczony do realizacji w edukacji wczesnoszkolnej Znam swój region.

Program zaplanowany na lata szkolne 2017 - 2020. W obecnym roku szkolnym realizowany przez panie Grażynę Winkler, Bożenę Matusiak.

 


6. Realizacja programu z zakresu edukacji przyrodniczej „Mały przyjaciel przyrody”

    Program ten został opracowany przez Grażynę Machelską - nauczyciela dyplomowanego Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem oraz mgr inż. Agnieszkę Jamrozik - Specjalistę Służby Leśnej PGL LP Nadleśnictwa Zawadzkie.

    Zaplanowany jest na kolejne już lata, tym razem - 2019 - 2022; do realizacji w klasie, której pani Grażyna Machelska jest wychowawczynią, obecnie 1b.

 

    „Kształcenie zintegrowane to takie „działanie pedagogiczne, którego celem jest stworzenie warunków edukacyjnych zapewniających każdemu dziecku możliwości optymalnego rozwoju.” Terenem zdobywania wiedzy może być nie tylko szkoła, ale szeroko rozumiane środowisko społeczno - przyrodnicze. W podstawie programowej edukacja przyrodnicza jest postrzegana jako obszar priorytetowy w edukacji wczesnoszkolnej. W uwagach do zalecanych warunków i sposobów realizacji edukacji przyrodniczej znajduje się wskazanie, że wiedza przyrodnicza kształtowana jest zarówno w szkole, jak i w naturalnym środowisku poza szkołą.

    Głównymi celami programu jest rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i potrzeby bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz nabywanie przez dzieci wiedzy przyrodniczej. Program uwzględnia różnorodne działania o charakterze przyrodniczym z wykorzystaniem aktywności własnej dzieci."

Grażyna Machelska

 

Informacje na temat realizacji - w module PRZYRODA/EKOLOGIA

 


7. Realizacja programu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla kl. I – III „Mały ratownik”

Program realizowany jest w tym roku szkolnym przez panie Małgorzatę Żuchowską i Grażynę Winkler. Jest kontynuacją z poprzednich lat szkolnych, gdy koordynatorkami były M. Żuchowska i K. Sztęborowska. Dobra praktyka pt. „Pierwsza pomoc w klasach I - III” została przed paru laty opisana na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu:

http://strona.kuratorium.opole.pl/dobre_praktyki/psp_zawadzkie/dp_4_psp_zawadzkie.pdf

oraz prezentacja:

http://strona.kuratorium.opole.pl/dobre_praktyki/psp_zawadzkie/dp_4_psp_zawadzkie_prezentacja.pdf

 

    „Jednym z zadań szkoły jest edukacja prozdrowotna i prospołeczna. Kształtowanie właściwych zachowań, postaw społecznych winno być realizowane już od najmłodszych lat szkolnych. Życie ludzkie jest wartością nadrzędną, toteż edukowanie dzieci z zakresu pierwszej pomocy wydaje się sprawą bezdyskusyjną. Dowodem na to są medialne doniesienia o dzieciach – bohaterach, które na czas wzywały odpowiednie służby ratownicze w sytuacjach zagrażających życiu. Wykorzystując dziecięcą ciekawość i spontaniczność oraz chęć nabywania nowych wiadomości i umiejętności, które w toku dalszej nauki będą utrwalane i rozszerzane, od kilku lat organizujemy dla uczniów cykl zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej.

    Dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach organizowanych cyklicznie w każdej klasie. Rozumieją, że uczą się rzeczy ważnych, które mogą być przydatne zawsze gdziekolwiek się znajdą. Rozumieją, że moralnym obowiązkiem każdego człowieka jest niesienie pomocy potrzebującym.

    Założone cele i zadania są realizowane z kolejnymi rocznikami uczniów.”

Małgorzata Żuchowska i Katarzyna Sztęborowska

(„Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład Dobrej Praktyki″)

 


8. DOBRA PRAKTYKA - Rejonowy konkurs recytatorski „Las w poezji”

Opis DOBREJ PRAKTYKI - na stronie Kuratorium w Opolu:

http://kuratoriumopole.kylos.pl/kuratorium.opole.pl/dobre_praktyki/psp_zawadzkie/dp_1_psp_zawadzkie.pdf

 


9. Kontynuacja programu teatralnego „Maska”

Kolejny rok realizacji programu - autorką i koordynatorkami są panie Małgorzata Rabicka i Katarzyna Sztęborowska.

 


10. Program czytelniczy „Cała szkoła czyta dzieciom” – koordynuje biblioteka szkolna

- współorganizacja „Narodowego czytania",

- „Zaczarowany świat książek” w kl. 1b i 3a,

- „Poczytaj Bratkowi” w kl. 2b i 3b

- Współorganizacja „Narodowego czytania”

 

Odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych elementów programu są w tym roku szkolnym: Małgorzata Rabicka, Dorota Malik, Joanna Lońska, Grażyna Machelska, Grażyna Winkler, Bożena Matusiak, Ewa Machnik, Bogusław Salachna, Jadwiga Salachna

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

„Zaczarowany świat książek”.   

Program działań propagujących czytelnictwo „Zaczarowany świat książek” opracowany na kolejne już lata 2019-2022 przez nauczycielki: Grażynę Machelską, Grażynę Winkler; w obecnym roku szkolnym - w klasach 1b i 3a.


    Pierwsza klasa szkoły podstawowej to etap przejściowy między wiekiem przedszkolnym a szkolnym. Okres ten niesie ze sobą wiele nowych zadań rozwojowych.

    W młodszym wieku szkolnym następuje znaczny rozwój procesów poznawczych. Podstawowe znaczenie dla rozwoju procesów poznawczych dziecka ma uwaga. Dzięki uwadze możliwe jest zarówno uzyskanie potrzebnych informacji, jak ich przetworzenie oraz zapamiętanie. Następuje też dalszy rozwój pamięci. Pamięć, do tej pory raczej mechaniczna, zaczyna się przekształcać w pamięć w coraz większym stopniu logiczną. Dzieci szkolne coraz częściej starają się zrozumieć treść, dokonują jej samodzielnej analizy. Jednym z najważniejszych osiągnięć tego okresu jest pojawienia się myślenia logicznego, pozwalającego na przeprowadzenie wnioskowania o charakterze przyczynowo-skutkowym. Dzięki temu dziecko jest w stanie trafnie wyjaśniać wiele zjawisk oraz przewidywać następstwo zdarzeń. Pozwala mu na to rozwiązywanie różnych problemów natury umysłowej i praktycznej i odnajdywanie się w różnych sytuacjach społecznych.

    Doskonałym sposobem wspierającym rozwój opisanych wyżej wartości jest czytanie, a w przypadku dzieci jeszcze samodzielnie nie potrafiących czytać - słuchanie czytanych im treści. Czytanie rozwija wszystkie opisane procesy poznawcze, wspomaga nabywanie wiedzy o świecie, uczy odnajdowania się w różnych sytuacjach życiowych. Cenne jest, gdy w świat książek wprowadzają dzieci nie tylko dorośli, ale także rówieśnicy. Takie jest główne założenie prezentowanego programu."

Grażyna Machelska

 


11. Przeprowadzenie akcji „Słodkie serce”

Koordynacja: pani Małgorzata Rabicka oraz Samorząd Uczniowski i grupy wiekowe.

 


12. Program „Trzymaj formę”

Realizacja: panie Barbara Michael – Konarska i Marzena Jaskólska.

 


13. Program OSPR w klasach trzecich i szóstych

Realizacja: pan Łukasz Morzyk.

 


14. Kontynuacja Programu profilaktyki agresji i przemocy dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej „Przeciwko agresji”

Program realizowany jest na zajęciach wychowania do życia w rodzinie przez panią Izabelę Riedel - Nożownik.

 


15. Realizacja projektu „Sztuczna inteligencja I”. Programowanie w szkołach opolskiego NUTS 3

Realizacja: panie Jadwiga Salachna i Bożena Matusiak

 


16. Realizacja projektu edukacyjnego – Święto Tabliczki Mnożenia

 Koordynator: pani Bożena Nawrot

 


17. Kontynuacja programu „Nie pal przy mnie, proszę!”

Realizacja: pani Małgorzata Żuchowska oraz pielęgniarka szkolna

 


 18. Realizacja projektu edukacyjnego – Święto Liczby Π (Pi)

 Koordynator: pani Bożena Nawrot

 


19. Realizacja Programu Szkolnego Klubu Wolontariatu

Koordynator: pani Barbara Dylong

 


20. Realizacja programu profilaktycznego promocji zdrowia „Żyj zdrowo"

Realizacja: panie J. Zajączkowska, I. Riedel - Nożownik

 


21. Realizacja programu profilaktyki, agresji i przemocy „Bezpieczna szkoła”

Realizacja: panie M. Jaskólska, B. Michael - Konarska

 


 

KALENDARZ

w tym:

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2.11.2020r. (poniedziałek) - Dzień zaduszny

12,13 listopada 2020r. (czwartek, piątek) 2020r.

25-27.05.2021r . - Egzamin ósmoklasisty

4.06.2021r. - piątek po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć edukacyjnych świetlica jest czynna od godz. 6.50 do 15.30.