Szkic dziejów szkoły

ZMIANY ORGANIZACYJNE I ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ SZKOŁY

1 maja 1945 roku rozpoczęto naukę w Szkole Podstawowej w Zawadzkiem znajdującej się w budynku byłego niemieckiego gimnazjum (obecnie budynek po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1), kierowanej przez Władysława Oczkowicza. Jednak z uwagi na konieczność otwarcia polskiego gimnazjum, szkoła podstawowa pod koniec czerwca 1945 r. została przeniesiona do budynku dawnej niemieckiej szkoły podstawowej znajdującej się przy ul. Lublinieckiej (naprzeciw Kościoła pw. Św. Rodziny). Stary budynek z 1886 r. nie odpowiadał współczesnym wymogom pedagogiki i dydaktyki. Ponadto mury szkoły nie wytrzymywały wstrząsów kilkunastotonowych młotów kuźniczych, pracujących tuż za ścianą w hucie przez 24 godziny na dobę, ani ciężaru 600-800 dzieci. Z początkiem lat pięćdziesiątych ostatecznie pękła jedna ściana od fundamentu do dachu. Zaistniała konieczność wybudowania nowej i znacznie większej szkoły.

W 1951 r. kierownikiem szkoły podstawowej zostaje Wilhelmina Smereczańska. W maju 1953 r., delegacja w składzie: przewodniczącej GRN Zofii Cembrzyńskiej, przewodniczącego Rady Zakładowej Huty w Zawadzkiem Karola Lachety i przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego Jerzego Lubosa udała się do Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego w sprawie budowy nowej szkoły. Jeszcze tego samego roku w lipcu wykonano pomiary i wykopy na dwuhektarowej parceli przy ulicy Opolskiej, miejscu znacznie oddalonym od huty. Zaczęto zwozić materiał budowlany, sprowadzono inżynierów i majstrów. Budowa szła w szybkim tempie. 25 listopada 1954 r. przekazano do użytku szkoły podstawowej nowy, dwupiętrowy, trzynastoizbowy budynek szkolny, z trzema pracowniami, świetlicą i salą gimnastyczną. Natomiast uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 26 listopada 1954 r. i było to wielkie wydarzenie w dziejach miasta. Naukę rozpoczęło w tym budynku prawie 500 uczniów i uczyło 14 nauczycieli.

W roku 1956 kierownictwo szkoły ponownie obejmuje Władysław Oczkowicz i pełni tę funkcję do 1972 roku. Wraz z gwałtownym rozwojem huty, Zawadzkie rozbudowuje się. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe, przybywa ludności i dzieci. W 1962 r. osada Zawadzkie uzyskuje prawa miejskie. W latach 60-tych kiedy do szkoły uczęszczało ponad 1000 uczniów, budynek okazał się za ciasny, nauka odbywała się na trzy zmiany. Ostatecznie w 1966 r. otwarto w budynku policealnym drugą szkołę podstawową. Od tego momentu do 1999 r. w Zawadzkiem funkcjonowały dwie szkoły podstawowe. Zaraz po podziale szkół, w budynku SP Nr1 przy ul. Opolskiej 47 było zdecydowanie więcej miejsca, ale wcale nie było lepiej, bo pomocy dydaktycznych było tylko tyle, że mieściły się w jednym małym pomieszczeniu.

W 1967 r. szkoła liczyła 535 uczniów, 14 oddziałów i 18 osób kadry nauczycielskiej. Od tego roku następuje intensywny rozwój placówki. Szkoła przeszła na bardziej nowoczesny system nauczania w klasopracowniach. Przez to poprawiły się znacznie warunki korzystania na lekcjach z pomocy naukowych, które znajdują się odtąd w bezpośrednim zasięgu nauczyciela każdego przedmiotu (dotychczas nauczyciel na każdą lekcję przechodził do innej klasy i nosił z sobą pomoce dydaktyczne). Dnia 27.03.1968 r. odbyła się wielka uroczystość nadania szkole imienia Karola Świerczewskiego. Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez załogę Huty.

Stan posiadanych zasobów pomocy dydaktycznych zwiększał się systematycznie przez wszystkie lata. Zaczynając od drobnych narzędzi, przyborów, książek, obrazów, przeźroczy szkoła dochodziła z wolna do pomocy audiowizualnych i nowoczesnego sprzętu. W dzisiejszych czasach pracownie zajęć edukacyjnych są dobrze wyposażone w pomoce naukowe.

Rozwój bazy materialnej to nie tylko zagospodarowanie pracowni przedmiotowych. W budynku szkolnym i jego otoczeniu dokonało się przez te wszystkie lata wiele korzystnych przeobrażeń. Wykonano ogrodzenie wokół szkoły, posadzono żywopłoty i drzewa. W 1962 r. w czynie społecznym urządzono boiska sportowe, jesienią 1973 r. założono park szkolny, a boiska pokryto asfaltem. W 1970 r. dokonano większego remontu szkoły: wymiana elewacji zewnętrznej i odgromowej.

Zastępcami dyrektora Władysława Oczkowicza byli Anna Broniewicz (1961-1965) oraz Jerzy Piechula (1968-1971). Od 1972 do 1975 funkcję dyrektora szkoły pełnił Jerzy Piechula, a jego zastępcą była Jadwiga Gola. W latach 1975 – 1986r. szkoła staje się Zbiorczą Szkołą Gminną im. Karola Świerczewskiego. Funkcję gminnego dyrektora szkół objęła mgr Halina Kunicka-Rogalska (6 lat, 1975-1981), a zastępcami byli Jerzy Piechula i mgr Marianna Koska. Następnie przez 5 lat (od 1981-1986) gminnym dyrektorem szkól był mgr Józef Mirowski, a zastępcami mgr Marianna Koska (1981-1982), mgr Janina Major (1982-1984), mgr Janina Sklorz (1981-1986).

Od 1976 r. wdrażano nowy program szkolnictwa tzw. 10-latkę. W szkole wprowadzono system pracy wychowawczej w trzech grupach wiekowych, którym nadano odpowiednio nazwy: grupa najmłodsza kl. I-III – „Pracowite Skrzaty”, kl. IV-V - „Poszukiwacze skarbów” i grupa najstarsza kl. VI-VIII – „Żacy”. Prowadzono także klasy z poszerzonym programem wychowania fizycznego (6 godz. w-f tygodniowo w tzw. klasach sportowych).

Z początkiem lat 80-tych wyposażono szkołę w szafy ubraniowe dla uczniów, które zastępują z powodzeniem do dnia dzisiejszego szatnie. Wykonano także gabloty na prezentację prac i osiągnięć uczniów oraz sukcesywnie doposażano pracownie w nowe pomoce dydaktyczne, sprzęt i meble. Na terenie szkolnym wyodrębniono działkę i utworzono ogródek, na którym uczniowie odbywali praktyki w ramach zajęć technicznych. Po paru latach zrezygnowano z działki, gdyż położenie jej w pobliżu topoli rosnących przy ogrodzeniu szkoły powodowało, iż siane tam warzywa rosły bardzo słabo oraz wycofano z programu konieczność odbywania praktyk uczniowskich. W 1985 roku następuje zmiana nazwy ze Zbiorczej Szkoły Gminnej na Szkołę Podstawową Nr 1 im. Karola Świerczewskiego.

W roku 1986 nastąpiła ponownie reorganizacja oświaty – powstał w naszej szkole Gminny Inspektorat Oświaty. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Janina Sklorz dotychczasowy zastępca, która sprawuje tę funkcję do 1991 roku. Zastępcą dyrektora zostaje mgr Marianna Koska. W 1990 roku inspektorat przeniesiono do budynku po byłym przedszkolu (na ul. 1 Maja), a pozyskane pomieszczenia zaadaptowano systemem gospodarczym przy pomocy rodziców na pracownię techniki o specjalizacji: gospodarstwo domowe. Pracownia została wyposażona w odpowiednie meble i sprzęt, a nauczyciele w ramach zajęć praktyczno - technicznych mieli dogodne warunki do nauki dzieci w zakresie szycia i gotowania.

W styczniu 1991 roku gmina Zawadzkie jako jedna z pierwszych przejmuje szkolnictwo podstawowe i szkoła staje się szkołą samorządową. W stosunku do szkoły, organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy Zawadzkie, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Opolu.

Od 1.09.1991 r. funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Marianna Koska, a zastępcą zostaje mgr Maria Andrzejewska. Od tego też roku szkolnego w oświacie przystąpiono do realizacji programu oszczędnościowego. Sprawy administracyjne i gospodarcze prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół działający przy Urzędzie Miasta. Działalność szkoły mocno wspomagają rodzice. Zarząd Rady Rodziców, dyrekcja i nauczyciele, w styczniu 1992 r. zorganizowali pierwsze zabawy karnawałowe dla rodziców i przyjaciół szkoły, dzięki którym szkoła otrzymała lektury do biblioteki, sprzęt sportowy, telewizory. W roku szkolnym 1992/93 wprowadzono naukę języka niemieckiego jako obowiązkowego. Zakupiono pierwszą kserokopiarkę. Jesienią 1992 r. na zebraniu z rodzicami wicedyrektor Maria Andrzejewska zainicjowała pomysł odnowienia, malowania sal lekcyjnych. Pomysł został przyjęty. Farbę do malowania przekazał jeden z rodziców jako darowiznę dla szkoły. Do malowania w poszczególnych klasach włączyło się mnóstwo rodziców, którzy robili to z entuzjazmem i zaangażowaniem. W ten sposób na przełomie lat 1992 i 1993 przy pomocy sponsorów, rodziców, wychowawców klas i uczniów pomalowano wszystkie pracownie przedmiotowe. W 1993 r. organ prowadzący przeprowadził w naszej szkole duży remont w zakresie odnowienia elewacji zewnętrznej, naprawy gzymsów, wymiany dachówki i rynien. W 1993 r. dokonano także wycinki topól rosnących wzdłuż ogrodzenia szkoły. Konary starych drzew stanowiły niebezpieczeństwo dla uczniów i osób przebywających na terenie szkolnym, poza tym płytko położone korzenie spowodowały duże zniszczenia boisk sportowych i ogrodzenia szkolnego. W miejsce ściętych drzew zasadzono nowe sadzonki drzew iglastych otrzymane od Nadleśnictwa Zawadzkie. W 1994 r. szkoła została podłączona do kotłowni miejskiej, a pomieszczenia po kotłowni zaadaptowano na 2 sale lekcyjne oraz 2 pomieszczenia gospodarcze. Urządzono pracownię muzyczną i nową pracownię techniki. Zakupiono aparaturę nagłaśniającą. Przeprowadzono remont świetlicy szkolnej (wymiana zużytego parkietu na kafelki podłogowe oraz malowanie).

Od lutego 1994 r. następuje zmiana nazwy szkoły, odstąpiono od nazwy im. Karola Świerczewskiego. W listopadzie 1994 r. uroczyście obchodzono 40-lecie szkoły (Szkoły Podstawowej umieszczonej przy ul. Opolskiej 47).

W związku z reorganizacją szkół podstawowych z dniem 1 stycznia 1995 r. szkoła staje się samodzielną jednostką budżetową. Zostaje zlikwidowany ZEAS, a obsługę księgową przejmuje Biuro Obsługi Szkół, które zajmuje pomieszczenie w naszej szkole. Zdecydowanie zwiększa się zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora.

Od 1.09.1996 r. dyrektorem wyłonionym w konkursie zostaje mgr Maria Andrzejewska (pełni funkcję dyrektora 15 lat, do 2011 roku), a zastępcą zostaje mgr Irena Maśniak.

Na przełomie lat 1996/1997 zrealizowano przedsięwzięcie organizacji pierwszej pracowni komputerowej - dzięki wielkiemu zaangażowaniu i staraniom dyrektora, nauczycieli techniki i rodziców. Pracownia zostaje utworzona w zaadaptowanym pomieszczeniu gospodarczym na parterze. W lutym 1997 r. zakupiono 8 komputerów z oprogramowaniem z funduszy Rady Rodziców i sponsorów, a od półrocza realizowano program elementów informatyki w ramach techniki w kl. VIII i pracę koła informatycznego. Celem zabezpieczenia szkoły zamontowano alarm, wymieniono drzwi wyjściowe główne i boczne dostosowując jednocześnie do wymogów bhp. W tym też roku dokonano wymiany oświetlenia z lamp żarowych na jarzeniowe w 21 salach lekcyjnych dostosowując do wymaganych norm oraz celem poprawy warunków pracy, nauki i oszczędności energii. Na wiosnę 1997 r. wykonano nową skocznię w dal i ławki przy boisku sportowym. Rada Rodziców zakupiła nową większą kserokopiarkę. W okresie od listopada 1997 r. do kwietnia 1998 r. przeprowadzono „akcję” malowania okien w całej szkole, które od lat nie były odnawiane. Farby zakupiono ze środków budżetowych szkoły, a do pracy zaangażowało się 107 rodziców. W roku 1998 przeprowadzono modernizację sekretariatu: zamontowano funkcjonalne meble i komputer. Wykonano nowe ogrodzenie szkoły. Dokonano wymiany oświetlenia w sali gimnastycznej. Przeprowadzono remont pracowni chemicznej i katechetycznej – zerwano stare, bardzo zniszczone parkiety, a na ich miejsce zrobiono wylewkę i położono gumolit. W tym roku zrealizowano przedsięwzięcie: urządzenie klubu uczniowskiego „Grosik”, w którym przez wiele lat funkcjonował sklepik szkolny. Pomieszczenie na klub uzyskano poprzez oddzielenie części korytarza na II piętrze.

    Rok 1999 był bardzo trudny, gdyż trwały intensywne prace przygotowujące do wprowadzenia reformy szkolnictwa, reformy strukturalnej i programowej. Dla naszej szkoły o tyle trudniejszy, iż w Zawadzkiem z dwóch szkół podstawowych SP Nr 1 i SP Nr 2 utworzono jedną Publiczną Szkołę Podstawową – umiejscowioną w budynku SP Nr 1. W związku z tym było mnóstwo pracy w zakresie organizacji 6–letniej Publicznej Szkoły Podstawowej oraz 3-letniego Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem. Sprawy kadrowe dotyczące przejęcia lub zatrudnienia nowych nauczycieli, rozdzielenie i przekazywanie sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, odnawianie budynku byłej SP Nr 2 na potrzeby gimnazjum to działania, które prowadziły do stworzenia możliwie najlepszych warunków nauki dla dzieci.

Od 1.09.1999 r. rozpoczęło się wdrażanie reformy. Funkcję drugiego zastępcy objęła Teresa Rabicka (dotychczasowy dyrektor SP nr 2). Organizacja pracy szkoły podstawowej liczącej 931 uczniów, 37 oddziałów i 64 nauczycieli nie była łatwa, stąd pracę dydaktyczno-wychowawczą prowadzono w trzech grupach usytuowanych następująco: w budynku PSP – 29 oddziałów, w budynku gimnazjum – 6 oddziałów, w wynajętej sali budynku technikum – 2 oddziały. Większość zajęć wychowania fizycznego klas starszych odbywała się na Hali Sportowej, a religia ośmiu klas prowadzona była w salce katechetycznej przy Kościele Św. Rodziny. Opracowywano nowe programy, plany nauczania, plany dydaktyczne, regulaminy. Bardzo ważną sprawą była też integracja nowego zespołu nauczycielskiego, społeczności uczniowskiej oraz rodziców. Nowy dwuetapowy system kształcenia wprowadził w I etapie edukacyjnym obejmującym klasy I-III – kształcenie zintegrowane, natomiast w II etapie klas IV-VI – nauczanie poprzez zajęcia edukacyjne, bloki przedmiotowe i ścieżki edukacyjne. Kadra pedagogiczna intensywnie doskonaliła się w zakresie zmian wynikających z reformy oświaty. Ponieważ reforma objęła w pierwszej kolejności nauczanie początkowe i klasy IV, to zakup pomocy dydaktycznych dokonywano pod kątem nowych programów nauczania, głównie do kształcenia zintegrowanego, nauki języków obcych, przyrody i sztuki. Zakupiono komputer do księgowości oraz sporo nowej literatury pedagogicznej związanej z reformą szkolnictwa. Odnowiono sale lekcyjne na I piętrze oraz parkiet w sali gimnastycznej. Rok 2000 to dalsze wdrażanie reformy. Kontynuuje się wzbogacanie bazy materialnej, a szczególnie uzupełnia się zbiory biblioteczne o nowe lektury, książki metodyczne, podręczniki. Urządzono pracownię przyrodniczą po byłej pracowni chemicznej. Przeprowadzono konserwację dachu nad salą gimnastyczną. W tym roku zrealizowano kolejne, długo oczekiwane przedsięwzięcie: organizacja zielonej sali gimnastycznej - ścieżki zdrowia dla dzieci i młodzieży służącej do realizacji zajęć wychowania fizycznego na powietrzu. Z urządzeń korzystało mnóstwo dzieci. Realizacja udała się dzięki pomocy Rady Rodziców, która sfinansowała zakup urządzeń i montaż.

W 2000 r. wprowadzono kolejną nowelizację Karty Nauczyciela. Nowością dla nauczycieli było wprowadzenie awansów zawodowych. W kwietniu 2000 r. status zawodowy nauczycieli PSP w Zawadzkiem przestawiał się następująco: 6 stażystów, 20 kontraktowych, 47 mianowanych. Wielu nauczycieli rozpoczęło staże na wyższe stopnie awansu zawodowego, w tym na stopień nauczyciela dyplomowanego. Obecnie w 2016 roku na 33 nauczycieli jest: 1 stażysta, 1 kontraktowy, 6 mianowanych i 25 dyplomowanych.

W 2001 roku szkoła wzbogaciła się o sprzęt turystyczny – 11 namiotów trzyosobowych, które wykorzystywane są do organizacji biwaków klasowych, jako tanich imprez turystycznych. Zakupiono przenośny sprzęt nagłaśniający niezbędny przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Ponieważ w szkole realizowano wychowanie komunikacyjne, stąd postarano się o przenośny zestaw znaków drogowych do urządzenia „miasteczka ruchu drogowego”. Przeprowadzono remont rynien na łączniku i sali gimnastycznej.

Rok 2001/2002 to trzeci rok wdrażania reformy, stąd w szkole są już tylko klasy I-VI. W 30 oddziałach uczy się 732 dzieci i wszystkie mają zajęcia w budynku PSP, przy czym klasy I-III nadal uczą się na dwie zmiany. Funkcję dyrektora nadal pełni mgr Maria Andrzejewska, zastępcami są mgr Irena Maśniak i mgr Beata Brzezińska (zastępca p. Teresa Rabicka przechodzi na emeryturę). W szkole stosowany jest Wewnątrzszkolny System Oceniania, który wprowadził ocenę opisową dla uczniów klas I-III. Realizowane są programy z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, europejskiej, turystycznej, wychowania do życia w rodzinie, prowadzone są różne zajęcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Od tego też roku rozpoczynają się zewnętrzne sprawdziany po klasie VI. Pierwszy próbny zewnętrzny sprawdzian organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu odbył się 2 października 2001 r., a potem w kwietniu. Od 2002 r. do 2016 r. przeprowadzano 15 ogólnopolskich zewnętrznych sprawdzianów szóstoklasisty. Prace uczniów sprawdzane były przez zewnętrznych odpowiednio przeszkolonych egzaminatorów (w naszej szkole uprawnienia egzaminatorów zewnętrznych uzyskało 10 nauczycieli). W 2003 roku PSP w Zawadzkiem jako jedyna szkoła podstawowa w okręgu dolnośląskim i opolskim została wybrana przez OKE Wrocław do przykładowej analizy i interpretacji wyników sprawdzianu, jako że wyniki szkoły były bardzo zbliżone do wyników w województwie. Dyrektor Maria Andrzejewska i wicedyrektor Irena Maśniak (obie z uprawnieniami egzaminatorów zewnętrznych) otrzymały podziękowanie za udział w dyskusji i współpracę z OKE we Wrocławiu przy tworzeniu opracowania na temat: Analiza wyników sprawdzianu w Publicznej Szkole Podstawowej, które stało się podstawą do opracowania i wydania „Raportu - Sprawdzian w województwie dolnośląskim i opolskim 2003” jako rozdział: Przykładowa analiza i interpretacja wyników sprawdzianu w szkole”. Raport prezentowany był w całym okręgu na konferencjach podsumowujących sprawdzian.

Od roku 2002 do 2009 w szkole organizowane były „Półkolonie” w czasie wakacji letnich, które cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci i zadowoleniem rodziców. Szkoła była inicjatorem organizacji tej formy wypoczynku dla dzieci w gminie. Organizację półkolonii wspierały władze gminy i sponsorzy. Od 2010 roku organizowane są „Wakacyjne tygodnie wycieczkowe”.

W 2002 r. ze względu na bezpieczeństwo zamontowane zostały przeciwśniegowe płotki na dachu szkoły, a w 2003 r. przeprowadzono remont ściany szczytowej sali gimnastycznej, a w czasie wakacji 2004 r. remont gzymsów i wymieniono rynny wokół całego budynku szkoły.

W lutym 2004 roku szkoła zgłosiła wniosek o nową pracownię komputerową w ramach programu MENiS „Pracownie komputerowe w szkole podstawowej” i otrzymała 10 komputerów IBM – PC z laptopem i projektorem. Pomieszczenie na II piętrze na nową pracownię zostało przygotowane przy pomocy nauczycieli i rodziców. W 2006 roku w ramach Programu Rządowego utworzono Informatyczne Centrum Multimedialne w bibliotece szkolnej. W 2007 szkoła otrzymała drugą pracownię komputerową z komputerami Apple Macintosh. W latach 2004-2005 zrealizowano przedsięwzięcie malowanie wszystkich klas lekcyjnych i zakupiono wykładzinę ochronną PCV do sali gimnastycznej przy pomocy rodziców.

W 2004 roku zorganizowano uroczyste obchody 50-lecia szkoły.

W 2006/07 przeprowadzono modernizację oświetlenia w salach lekcyjnych – wykonano oświetlenie nad tablicami zgodnie z przepisami bhp. W latach 2007-2008 ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców zakupiono 200 sztuk drewnianych krzesełek składanych na imprezy i uroczystości, sprzęt turystyczny i sportowy, sprzęt RTV, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, książki do biblioteki szkolnej.

W roku 2008/09 w szkole realizowany był projekt „Paszport na życie” - zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego oraz zajęcia socjoterapeutyczne finansowane z EFS w ramach programu POKL „Mam szansę zaistnieć w dorosłym życiu”

W dniu 4.05.2009r. odbyła się w szkole uroczystość poświęcona otwarciu kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”, z którego uczniowie korzystają do dziś.

Od 2009 roku Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich wprowadziło konkurs „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego”. W I  dycji tytuł „Najlepszej Uczennicy Powiatu Strzeleckiego 2009” w kategorii szkół podstawowych uzyskała Małgorzata Urbanowicz – uczennica kl.VI PSP w Zawadzkiem, natomiast w 2015 tytuł „Najlepszej Uczennicy Powiatu Strzeleckiego 2015” zdobyła Anna Kot, uczennica kl.VIb PSP w Zawadzkiem.

W roku 2009/10 zostały opracowane i wdrożone do realizacji dwie innowacje pedagogiczne: Klasa o profilu teatralnym w kształceniu zintegrowanym „Jestem widzem i aktorem” przez Grażynę Machelską oraz Autorski program koła turystyczno-regionalnego pt. „Kalejdoskop regionalny” przez Zdzisława Andrzejewskiego i Małgorzatę Rabicką.

Od maja 2009 r. do sierpnia 2010 r. na terenie naszej szkoły trwały prace budowlane związane z budową nowego budynku gimnazjum przy Publicznej Szkoły Podstawowej. 1 września 2010 r. oddano do użytku budynek gimnazjum, nowoczesny obiekt mieszczący się również przy ulicy Opolskiej 47. W związku z powstaniem gimnazjum, szkoła podstawowa straciła boiska, skocznię, bieżnię i tzw. Zieloną salę gimnastyczną.

W dniu 15.06.2010 r. szkołę odwiedził „KASA” czyli Sławomir Szmal najlepszy zawodnik świata 2009 r. - Kapitan Reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Wspaniały sportowiec promujący szkołę, miejscowość Zawadzkie, Opolszczyznę i Polskę. Sławek Szmal uczęszczał do Szkoły Podstawowej NR1 w Zawadzkiem do klasy sportowej w latach 1985 – 1993. Zawsze miał ocenę celującą z w-fu, reprezentował szkołę na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej „mini piłki ręcznej” zdobywając tytuły mistrza województwa kolejno w latach 1990 – 1993. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem nadała Sławomirowi Szmalowi tytuł „PRZYJACIELA SZKOŁY” za to, że dzięki swej postawie rozwija u dzieci i młodzieży zainteresowania oraz pasje sportowe, kształtuje pozytywne wzorce aktywności fizycznej, wytrwałość w dążeniu do celu i spełnienia marzeń.

W latach 2008-2011 z inicjatywy dyrektor Marii Andrzejewskiej w szkole realizowany był program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoły Uczącej Się, wdrażano ocenianie kształtujące. Natomiast 25.11.2011 r. po przeprowadzeniu panelu koleżeńskiego szkoła uzyskała tytuł „Szkoły Uczącej się” na lata 2011- 2014.

Od 1988r. do 2011r. w szkole działał zespół wokalno-muzyczny „Nutki” prowadzony przez Gerarda Szyję i Zdzisława Andrzjewskiego, który uświetniał uroczystości i imprezy szkolne i środowiskowe.

Od 1.09.2011r dyrektorem szkoły zostaje mgr Małgorzata Rabicka, która sprawuje tę funkcję przez 5 lat, wicedyrektorem w roku 2011/12 mgr Izabela Riedel-Nożownik, a od 1.09.2012r mgr Beata Brzezińska. W tym okresie udało się wyremontować 4 sanitariaty uczniowskie. Od 1.09.2014 obowiązkiem szkolnym objęto sześciolatki. Urządzono dla nich drugą świetlicę szkolną, przystosowano sale lekcyjne, doposażono w pomoce dydaktyczne.

W roku 2013/14 Maria Andrzejewska i Jolanta Zajączkowska opracowały i wdrożyły do realizacji innowację programowo - organizacyjną: „O czym szumi las” - Edukacja przyrodniczo-leśna w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem.

W roku 2014/15 szkoła realizowała bardzo ciekawy program EFS „Fascynujący świat nauki i technologii”, w którym uczestniczyły wszystkie klasy, a szkolnym koordynatorem była Dorota Malik.

Do tradycji szkoły wpisały się organizowane imprezy okolicznościowe, środowiskowe, uroczystości szkolne, konkursy takie jak:

 • Dzień Samorządności – 20 lub 21 marca w pierwszy dzień wiosny

 • Festyn Rodzinny – imprezy integrujące uczniów, rodziców, pracowników szkoły, środowisko lokalne, organizowane na przełomie IX-X od 2004 r. 

 • „Pasowanie na ucznia” przypadające w dniu Święta Szkoły tj. 25 listopada (data ta określa dzień inauguracji pracy szkoły w obecnym budynku), organizowane od 1994 r.

 • Festiwal Piosenki Turystycznej o zasięgu regionalnym. Pierwszy odbył się w naszej szkole w 2002 r. Kolejne festiwale organizowane były na przemian w Gminie Zawadzkie i Gminie Kolonowskie. W każdym festiwalu uczestniczyła z sukcesami reprezentacja szkoły.

 • Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych,

 • Gminne Dyktando o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Zawadzkie” organizowane od 2006 r.,

 • Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji” organizowany wspólnie z TPL „Dolina Małej Panwi” i Nadleśnictwem Zawadzkie od 2008 roku, wcześniej były to konkursy o zasięgu gminnym.

 • Uroczyste pożegnania absolwentów szkoły, na którym wręczane są tytuły „Prymusa Szkoły”, „Przyjaciela szkoły”, podziękowania rodzicom aktywnym w działaniach na rzecz szkoły, instytucjom, firmom wspierającym pracę szkoły.

 • Zabawy karnawałowe, których głównym celem jest integracja rodziców, przyjaciół szkoły, nauczycieli i dobroczyńców szkoły organizowane nieprzerwanie od 1991 r. (w 2017 r. – 27 zabawa)

 • Redagowanie gazetki szkolnej „Nowinki Szkolnej Jedynki” od 1994 r oraz „Nowinki Szkolnej Rodzinki” od 1999 r. (zmiana nazwy gazetki od wprowadzenia reformy w 1999 r.) do dziś.

Programy i projekty zewnętrzne realizowane w szkole:

 1. Program CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności „Szkoła ucząca się”

 2. Rządowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych - Program „Sprawne ciało – zdrowy duch, teraz mózg wprawiamy w ruch”

 3. Rządowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych – Projekt Edukacji Regionalno Turystyczną - „Cztery pory roku w moim regionie”

 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS „Mam szansę zaistnieć w d rosłym życiu”- „Paszport na życie” - Zajęcia socjoterapeutyczne , zajęcia językowe (j. angielski, j. niemiecki)

 5. Programy profilaktyczne: „Bezpieczna Szkoła” , Program „Razem”, Program „Tak czy Nie”

 6. Projekt „Cała Polska czyta dzieciom – czytamy i my” – program realizowany przez bibliotekę i świetlicę szkolną.

 7. Program Rządowy nauka języka angielskiego od klasy pierwszej.

 8. Ogólnopolski program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”

 9. Programy Agencji Rynku Rolnego „Szklanka Mleka” , „Owoce w szkole”

 10. Program Rządowy „Radosna szkoła”

 11. Programu „Pomoc państwa w dożywianiu”

 12. Program ICM w bibliotekach szkolnych

 13. Program „Pracownie komputerowe w szkole” – 2 pracownie

Obecnie w szkole znajdują się następujące pracownie zajęć edukacyjnych i gabinety:
pracownie nauczania początkowego (7), języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, historii, przyrody, muzyki, zajęć komputerowych, religii, zajęć technicznych, sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, świetlica ze stołówką, świetlica dla dzieci młodszych, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet do zajęć korekcyjnych, sala multimedialna, gabinety dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, biuro księgowości, gabinet pielęgniarki szkolnej.

Od 1.09.2016 r. dyrektorem wyłonionym w konkursie zostaje mgr Beata Brzezińska, a wicedyrektorem mgr Katarzyna Sztęborowska.

Informacje na dzień 1.02.2017r.

Opracowanie: mgr Maria Andrzejewska 


 

 

Opublikował(a): Alicja Dusza Data publikacji: 22-11-2021 10:03 Modyfikował(a): Alicja Dusza Data modyfikacji: 23-02-2022 23:32
Przewiń do góry